فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف ط

تعبیر خواب طوطی

تعبیر خواب طوطی

دوشنبه 26 اسفند 1398

اگر کسی طوطی سخن گو در خواب دید، کارهایی از او سر می زند که برای دیگران تعجب آوراست و بیشتر روی محور کارهای خوب اخلاقی دور می زند. اگر کسی ببیند که هر چه سعی کرد، طوطی با او حرف نزد، دلیل بر آن است که کاری را در نظر دارد انجام دهد ولی سعی وی بی نتیجه می ماند و بهتر است که از آن کار صرف نظر کند و وقت را بیهوده نگذراند.

تعبیر خواب طنبور

تعبیر خواب طنبور

دوشنبه 26 اسفند 1398

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی در خواب ببیند که طنبور می زد، خبر مصیبت یکی از عزیزان خود را بشنود. اگر ببیند طنبور بشکست، دلیل که توبه کند. اگر بیماری ببیند طنبور می زد، دلیل که آخر عمر او است.

تعبیر خواب طناب (رسن، ریسمان، رشته، بند)

تعبیر خواب طناب (رسن، ریسمان، رشته، بند)

دوشنبه 26 اسفند 1398

اگر کسی در خواب طنابی را از مکانی آویخته دید و به آن آویزان شد، اگر طناب محکم بود و قدرت نگهداری او را داشت، به کاری دست می زند که سود می برد و اگر طناب پاره شد، زیان می بیند. اگر محل اتصال طناب برای او ناپیدا شد، به ریسمان خداوندی چنگ می زند و با او عهد و میثاق بندگی می بندد. طناب در خواب کاری است که می کنید و پیوندی است که شما را به دیگر افراد جامعه ارتباط می دهد.

تعبیر خواب طلق

تعبیر خواب طلق

دوشنبه 26 اسفند 1398

اگر کسی در خواب مقداری طلق (نوعی سنگ معدنی) داشت، از طریق مکر و حیله چیزی را به دست خواهد آورد یا موردی پیش می آید که آگاهانه ریا می کند و حقیقتی را وارونه نشان می دهد. چنانچه ببینید دیگری طلق دارد و وجود آن طلق به نحوی با شما رابطه پیدا می کند او واقعیت را کتمان می کند و زیانش متوجه شما که بیننده خواب هستید می شود.

تعبیر خواب طلاق

تعبیر خواب طلاق

دوشنبه 26 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید همسر خود را طلاق داده، تمایل به زنی دیگر دارد که با او ازدواج کند. اگر آن زن دارای شوهر است، به فعل حرام می پردازد و اگر زن مجرد است، تمایل به نگهداری هر دو زن دارد ولی زن اول طلاق را ترجیح می دهد. چنین مردی ذاتا بوالهوس و هرزه است.

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا

دوشنبه 26 اسفند 1398

اگر مردی در خواب زینتی طلا با خود همراه داشته باشد، دلیل ارتکاب به فعل حرام است و اگر زنی انواع ساخته شده از طلا را به همراه داشته باشد و یا نگهداری کند، زیبنده خواهد بود. دیدن طلا در خواب برای زن شادی و سود و منفعت است اما دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است.

تعبیر خواب طبل (تبیره)

تعبیر خواب طبل (تبیره)

دوشنبه 26 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید طبل می زند، سخنان باطل و دروغی را در میان مردم می پراکند و یا کار بیهوده ای را انجام می دهد که دیگران به آن توجه می کنند اما فایده و سودی ندارد. اگر همراه طبل رقص و نی هم بود، به لهو و لعب بیشتر تمایل دارد تا کارهای نیک. طبل زدن در خواب، انجام عمل بیهوده و لغو است. صدای طبل دروغ گفتن است. اگر در خواب احساس کنید که صدای طبل می شنوید ولی خود زننده طبل را نمی بینید دروغ می شنوید یا دیگران درباره شما حرف می زنند.

تعبیر خواب طحال

تعبیر خواب طحال

دوشنبه 26 اسفند 1398

اگر کسی طحال خود را دردمند دید، بیماری بر وی عارض می شود و اگر طحال حیوانات حلال گوشت را داشت از آن حیوان که طحالش را دارد، سودمند خواهد شد. اگر دید طحال حیوانات درنده را دارد، از زمین گنجی پیدا می کند ولی از آن سودی در جهت رضای خدا نخواهد برد و در راه نامشروع آن را خرج می کند.

تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب طاووس

دوشنبه 26 اسفند 1398

اگر کسی در خواب ببیند طاووس دارد و پرهای رنگارنگش را گشوده و خرامان راه می رود، دارای همسری زیبا و خوش زبان اما خودخواه و متکبر است و اگر همسر ندارد، در آینده همسر وی چنین صفاتی را خواهد داشت. چنین شخصی زیبا و متکبر است و به اطرافیان خود آزار می رساند.

تعبیر خواب طاعون

تعبیر خواب طاعون

دوشنبه 26 اسفند 1398

دیدن بیماری طاعون و شیوع آن دلالت بر جنگ و نزاع در وطن بیننده خواب دارد. اگر خواب ببینید طاعون شیوع پیدا کرده است، حوادثی مأیوس کننده زندگی شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد.