فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف ع

تعبیر خواب عینک

تعبیر خواب عینک

سه شنبه 27 اسفند 1398

دیدن عینک همانگونه که در بیداری سو و دید چشم را بهبود می‌بخشد در رؤیا نیز دل را روشن می‌کند. لازم به ذکر است که دیدن عینک در افراد عینکی خواب معمولی بوده و تعبیری به همراه ندارد. عینک وسیله ای برای محافظت چشم و حتی کمک به بینایی برای بهتر مشاهده کردن چیزهاست. بنابراین، وظیفه آن بسیار مهمتر از ظاهرش است.

تعبیر خواب عید

تعبیر خواب عید

سه شنبه 27 اسفند 1398

اگر کسی خواب اعیاد متبرک اسلامی را دید، مانند عید مبعث و امثالهم، از طرف افراد صالح و نیکوکار به او خیر و منفعت می رسد. اگر خواب ببینید عید است و شما گریه می کنید، از غم و اندوه نجات می یابید و گشایش در زندگیتان پدید می آید.

تعبیر خواب عوض کردن اسم

تعبیر خواب عوض کردن اسم

سه شنبه 27 اسفند 1398

اگر کسی در خواب برای تبرک، نام خود را به اسماء نیکو تغییر داد، وجه بسیار نیکویی دارد ولی اگر به اسماء غیر نیکو عوض کرد، دلیل بر فساد و تباهی دارد.

تعبیر خواب عورت

تعبیر خواب عورت

سه شنبه 27 اسفند 1398

اگر کسی در خواب عورت خود را در انظار مردم ، برهنه دید، رسوا می شود. اگر آن را پوشاند، رازش پنهان می ماند و اگر به طور عمد آنرا برهنه کرده بود، از گناه کردن پروایی ندارد. اگر عورتش عریان شد و آن را سریعا پوشاند، مشکلاتش هر چه باشد به زودی از بین می رود.

تعبیر خواب عود (آلت موسیقی)

تعبیر خواب عود (آلت موسیقی)

سه شنبه 27 اسفند 1398

اگر کسی در خواب عود می نواخت، به سخن دروغ و باطل تمایل دارد و اگر در حین عود نوازی شعری در مدح کسی می خواند، در آن شخص طمع بسته تا از او سودی ببیند. اگر همراه با عود، چنگ و نی هم می نواخت، به غم مبتلا می شود.

تعبیر خواب عود

تعبیر خواب عود

سه شنبه 27 اسفند 1398

عود از مواد خوشبو و خوش بو کننده است. اگر کسی عود داشت، به میزانش سود دنیوی و اخروی می برد و اگر کسی به او عود داد، مردم از او به نیکنامی یاد می کنند و اگر او به کسی عود داد، خیرش به دیگری می رسد. اگر عود را ببینید، نشان مصاحبی خوش سیما است که شادی می آورد.

تعبیر خواب عنکبوت

تعبیر خواب عنکبوت

سه شنبه 27 اسفند 1398

اگر ببینید عنکبوتی در حال تنیدن تار است، دشمنی دارید که برایتان نقشه می کشد. اگر عنکبوت را کشتید، دشمن شما مغلوب می شود. اگر در خواب عنکبوت ببینید که در خانه یا اتاق شماست، یکی از افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود می آورد.

تعبیر خواب عنبر

تعبیر خواب عنبر

سه شنبه 27 اسفند 1398

عنبر از مواد خوشبو و خوش بو کننده است. اگر کسی عنبر داشت، به میزانش سود دنیوی و اخروی می برد و اگر کسی به او داد، مردم از او به نیکنامی یاد می کنند. اگر عنبر به کسی داد، خیرش به دیگری می رسد.

تعبیر خواب عناب

تعبیر خواب عناب

سه شنبه 27 اسفند 1398

تعبیر دیدن عناب در خواب ، روا شدن حاجات بیننده خواب است. هرکس در خواب دید عناب می خورد، از بیماری شفا پیدا می کند و اگر در غیر فصل جوشانده آنرا با مواد دیگری می جوشاند، از غم و اندوه خلاص می شود. اگر کسی ببیند عناب از درخت می چیند، سود می برد و پیروزی حاصل می کند و اگر عناب به دیگری داد، موجب گشایش کار او می شود. عناب باید سرخ باشد و در خواب اگر آن را سرخ ببینید تعبیر بالا را دارد. عناب به رنگ های دیگر مطلوب نیست.

تعبیر خواب عمامه

تعبیر خواب عمامه

سه شنبه 27 اسفند 1398

حضرت یوسف گویند: در خواب عمامه یا کلاه یا تاج بر سر بیند مرتبه‌اش از حد زیاده گردد و دولت یابد. اگر عمامه یا کلاه از سر افتد یا ژولیده گردد مرتبه‌اش ناقص گردد و هر گاه باز در دست بیند به دولت و مکنت می‌رسد و عزیز قوم گردد.

تعبیر خواب علک

تعبیر خواب علک

دوشنبه 26 اسفند 1398

اگر کسی ببیند چیزی را علک می کرد، دلیل که مال و نعمت به خصومت حاصل کند. اگر که علک به آتش نهاد، دلیل که به قدر آن نقصان مال یابد.

تعبیر خواب علف

تعبیر خواب علف

دوشنبه 26 اسفند 1398

دیدن علف در خواب اگر سبز و تازه باشد، خوب است و اگر خشک و زرد باشد نیکو نیست و غم و رنج و ابتلا و گرفتاری تعبیر می شود. اگر ببینید علف از زمین می چینید، خیر و خوبی می یابید. اگر ببینید یک بغل علف دارید و سبز و تازه است به طوری که حتی بوی آن را استشمام می کنید خوب است و به اندازه آن سود عایدتان می گردد.

تعبیر خواب عکس

تعبیر خواب عکس

دوشنبه 26 اسفند 1398

اگر عکس خود یا کسی دیگر را در خواب ببینید که زیبا و سلامت هستید، نشانه داشتن زندگی خوب و سلامتی و آرامش است. اگر خود یا دیگری را در خواب به صورت بچه و خیلی جوانتر از آنکه هستید، مشاهده کنید، نشانه انجام کاری در آینده است که با خامی و با رفتاری بچگانه انجام پذیرفته می شود و حرمت شما پیش دیگران پایین می آید.

تعبیر خواب عقل

تعبیر خواب عقل

دوشنبه 26 اسفند 1398

اگر کسی در خواب عقل خود را مجسم و به صورت آدمی ببیند، اگر زیبا باشد، بیننده خواب دارای عقلی سالم و پر سود و فایده است و اگر به صورتی نازیبا مشاهده کرد، آدمی است که از عقل خود به طور طبیعی و سالم بهره نمی برد. این تجسم دیدن عقل به صورت انسان، به عنوان هشداری از جانب خداوند به بیننده خواب است و اتمام حجت است برای او.

تعبیر خواب عقرب

تعبیر خواب عقرب

دوشنبه 26 اسفند 1398

عقرب یا کژدم در خواب دشمنی است که آماده صدمه زدن به شخص است و اگر کژدم را در حال حمله کشت، بر دشمن پیروز می شود. اگر کسی خواب ببیند که عقربی را خورد، دشمن او نسبت به زنش خیانت می ورزد.

تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب عقاب

دوشنبه 26 اسفند 1398

اگر کسی در خواب عقابی دید که در محل زندگی او فرود آمد و خطری ایجاد نکرد، بزرگی به آنجا می آید که سودی برای اهالی آن محل دارد ولی اگر مردم محل از عقاب لطمه ای دیدند، تعبیر آن است که فروانروای آنجا خوب نیست و مردم با او دشمنی دارند. اگر دید که مردم عقاب را گرفتند و او را به طنابی بستند، دلیل بر آن است که ظالمی را در محل، دستگیر و زندانی می کنند. اگر عقابی را دید که شکاری به چنگال دارد، و او آن شکار را از عقاب گرفت، از بزرگی نیرومند، هدیه گرانبهایی دریافت می کند و یا به شغل و مقام بزرگی می رسد.

تعبیر خواب عطسه

تعبیر خواب عطسه

دوشنبه 26 اسفند 1398

اگر کسی خواب دید عطسه می کند و او بیمار باشد، باید به درمان بیماری خود کوشا باشد و اگر عطسه ها پیاپی و زیاد بود، رسیدن به آرزوهایش به سختی انجام می شود. معمول است که بعداز هر عطسه، شکر می کنند و اگر در خواب نیز بعد از عطسه شکر خدا را گفت، شخصیتی او را راهنما خواهد شد.

تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب عطر

دوشنبه 26 اسفند 1398

اگر کسی در خواب ببیند که خود را معطر کرده، اگر اهل علم باشد مردم از علم او استفاده می کنند و اگر ثروتمند باشد، از ثروت او فایده می برند. اگر ببینید شیشه ای عطر دارید که بوی خوش می دهد اما هنوز در آن را باز نکرده و مصرف نکرده اید، فرصتی نیک و بزرگ برای شما به وجود می آید که می توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره مند کنید.

تعبیر خواب عطاری کردن (فروختن گیاهان دارویی)

تعبیر خواب عطاری کردن (فروختن گیاهان دارویی)

دوشنبه 26 اسفند 1398

اگر کسی در خواب عطاری می کرد و مردم با او خوش رفتار بودند، از او به سخاوت و بخشندگی نام می برند. اگر کسی ببیند که پیله وری می کرد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت به هر کس برسد و نامش به نیکی در آن دیار منتشر شود.

تعبیر خواب عصبانی بودن

تعبیر خواب عصبانی بودن

دوشنبه 26 اسفند 1398

اگر خواب ببینید از دست کسی عصبانی هستید، تعبیرش محبت و دوستی با او در بیداری است.