فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف غ

تعبیر خواب غوره

تعبیر خواب غوره

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر کسی در فصل غوره در خواب دید که غوره بر درخت است و آن درخت در تملک اوست، کاری در دست دارد که ناتمام است. اگر دید که غوره می خورد و ترش نباشد، از همان کار ناتمام که گفته شد سود می برد و بهره مند می گردد.

تعبیر خواب غیبت کردن

تعبیر خواب غیبت کردن

پنجشنبه 29 اسفند 1398

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﻏﻴﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺮﮐﺖ ﺍﺳﺖ. ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﻏﻴﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ، ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮﺩﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﻳﺎ ﺍﻣﺮﯼ ﻏﻴﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ می شود.

تعبیر خواب غواصی

تعبیر خواب غواصی

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که حرفه غواصی دارد و در دریا غواصی می کند و مروارید از دریا می آورد، دانش و علم می آموزد و یا به ثروت می رسد و اگر از غواصی از دریا چیزی نیاورد، از علم و دانش و ثروت نیز بهره ای نمی برد.

تعبیر خواب غنیمت

تعبیر خواب غنیمت

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که کافری از او غنیمت گرفت، تعبیرش گرانی اجناس است و اگر دید که مسلمانی از سرزمین کفار غنیمت آورد، ارزانی را در پی دارد.

تعبیر خواب غلبه کردن

تعبیر خواب غلبه کردن

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که بر دشمن خود غلبه کرد، در بیداری همان می شود و برعکس آن نیز صادق است.

تعبیر خواب غم

تعبیر خواب غم

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید غمگین است در بیداری شادی می کند و اگر در خواب شاد بود، و شادی وی از روی لهو و لعب باشد، در بیداری غمگین می شود. اگر شادی وی در خواب جهت انجام کار خیری باشد، در بیداری نیز شاد خواهد بود.

تعبیر خواب غلاف

تعبیر خواب غلاف

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر کسی غلاف شمشیرش را خالی دید، از قدرت وی کاسته می شود ولی اگر شمشیرش را در غلاف دید و بیرون کشید و از دیدن شمشیرش به خود احساس غرور و شجاعت کرد، خداوند به او فرزند پسری عطا خواهد کرد که در زور و زر هر دو نیکو خصلت خواهد بود.

تعبیر خواب غلام

تعبیر خواب غلام

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که به غلامی شخص بزرگی در آمده است، از شخص بزرگی سود می برد و اگر دید او را به غلامی و بردگی می بردند، از ظالمی ستم می بیند. اگر دید او برده کسی شده و در دل از این عمل ناراضی است، شخص خداترسی است که بندگی خدا را طالب است.

تعبیر خواب غل و زنجیر

تعبیر خواب غل و زنجیر

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر کسی در خواب غل و زنجیر داشت، دروغگو و ریاکار است و در دل گرایش به کفر دارد.

تعبیر خواب غسل

تعبیر خواب غسل

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر کسی خود را در حال غسل کردن در جریان آبی زیاد مانند دریا یا رودخانه دید، از تمام ناراحتی ها نجات می یابد و به ثروت می رسد. اگر خواب ببیند که دیگری را می شست و غسل می داد، به او کمک می کند که از گناهان و سختیها پاک و دور شود و از غم رهایی یابد.

تعبیر خواب غزال (بره آهو)

تعبیر خواب غزال (بره آهو)

پنجشنبه 29 اسفند 1398

غزال در خواب، زنی است خوش اندام و زیبا که اگر به چنگ بیفتد، همسری مهربان و خانه آرا می شود. دیدن غزال در خواب، برای افراد جوان نشانه دوستیهای پاک و عمیق و برای افراد متأهل نشانه زندگی آرام و دور از دغدغه است.

تعبیر خواب غرق شدن

تعبیر خواب غرق شدن

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر کسی در خواب خود را در آبی مثل رودخانه در حال غرق شدن دید، ولی آب او را به کناری آورد، از زیان مالی یا خطری ایمن می شود. اگر دید که کسی او را از غرق شدن نجات داد، به کمک آدم پارسا و نیکوکاری خطر از او دفع می گردد و اگر دید غرق شد و مرد، عمر او طولانی و دراز می شود.

تعبیر خواب غربال

تعبیر خواب غربال

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر زنی در خانه مشغول غربال کردن بود، نسبت به نظافت و امور منزل دقت دارد. اگر خدمتکار در خانه داشت و او مشغول غربال کردن بود، خدمتکاری دلسوز است و اگر همه آنچه که غربال می کرد از سوراخ های غربال فروریخت، زیان مالی می بیند. اگر دید که فقط ضایعات از غربال بیرون آمد، از ناراحتی دور شده و از بیماری مصون می ماند. گم شدن غربال نشانه رفتن خدمتکار یا ترک خدمت است.

تعبیر خواب غذای منجمد و یخ زده

تعبیر خواب غذای منجمد و یخ زده

پنجشنبه 29 اسفند 1398

ابراهیم کرمانی می گوید: خوردن افسرده در خواب غم و اندوه است. اگر دیدید چیزی افسرده می خورید، غم و اندوه به شما می رسد. اگر دیدید کسی به شما افسرده داد و از آن خوردید، با شخصی جنگ و دشمنی خواهید کرد اما اگر از آن هیچ نخوردید، اندوهی به شما نمی رسد.

تعبیر خواب غایب

تعبیر خواب غایب

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر کسی در خواب شخص غایبی را دید و علت غیبت او را سفر طولانی شنید، در کارهای وی به وسیله همان شخص گشایش حاصل می شود و او حضور پیدا می کند. ولی اگر او را عازم سفر دیگری دید، حضورش طولانی تر خواهد شد.

تعبیر خواب غاز

تعبیر خواب غاز

پنجشنبه 29 اسفند 1398

دیدن غاز در خواب نشانه ثروت است. اگر خواب ببینید که غاز دارید یا کسی به شما داد یا آن را دزدیده اید، ملک یا ثروتی به شما خواهد رسید. اگر ببینید غازها در حال شنا کردن هستند، به ثروت شما اضافه خواهد شد.

تعبیر خواب غار

تعبیر خواب غار

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر کسی خواب دید وارد غاری ناشناخته شده و آنجا را تاریک دید، در شرایطی قرار خواهد گرفت که احساس می کند زندگی برایش مانند زندان شده است و یا احتمالا زندانی می شود. اگر در غار ساکن شد، از مردم گریزان است.

تعبیر خواب غذا

تعبیر خواب غذا

پنجشنبه 29 اسفند 1398

خوردن غذای مطبوع در خواب، نشانه صحت و تقویت بدنی است. اگر طعام از اجزاء بدن حیوانات باشد، نیکو است و اگر از گیاهان باشد مفید است. غذا به طور کلی نعمت و روزی است ولی اگر غذایی که پیش روی داشته باشید بد رنگ و متعفن و بد بو باشد و در شما کراهت پدید آورد، تعبیر غذای سالم را ندارد و به بیماری و رنجوری تعبیر می شود.