فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف ف

تعبیر خواب فضله

تعبیر خواب فضله

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر در خواب ببینیم سرگرم پاک کردن برنج هستیم و فضله موش در آن می بینیم، زنی به ما زیان می رساند. اما فضله گنجشک، لطمه ای است که از دروغ گویی و وراجی و هرزه درایی دیگران وارد می شود.

تعبیر خواب فین کردن

تعبیر خواب فین کردن

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر خواب ببینید که بینی شما گرفته، مشکلی برای شما پیش می آید که آن را به اندک تلاش رفع می کنید. اگر در خواب ببینید که بینی شما گرفته و هر چه فین می کنید چیزی از آن خارج نمی شود، مشکلتان باقی می ماند. اگر دیدید فین کرده اید و خون بیرون آمد، مالی از شما هدر می رود.

تعبیر خواب فیله

تعبیر خواب فیله

پنجشنبه 29 اسفند 1398

دیدن فیله گوسفند یا گاو در خواب، مالی است که آسان خرج می شود اما به دست آوردنش تصادفی است.

تعبیر خواب فیل

تعبیر خواب فیل

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر در خواب ببینیم که سوار فیل شده ایم و آن حیوان عظیم الجثه از ما اطاعت می کند، به قدرت و شوکت می رسیم، در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می کنیم و این ترقی، چشمگیر است. اگر ببینیم گله ای فیل عبور می کند و ما به تماشا ایستاده ایم، با جمعی از بزرگان برخورد خواهیم داشت.

تعبیر خواب فیروزه

تعبیر خواب فیروزه

پنجشنبه 29 اسفند 1398

فیروزه در خواب، چه خریدنش یا پیدا کردنش و چه کوچک یا بزرگ آن، به هر صورتی نیکو است. اما گم شدن فیروزه نشان دهنده این است که سودی از دست بیننده خواب خواهد رفت. فیروزه در خواب، قدرت روانی و روحی است و نشان تسلط بر اعصاب و خویشتن داری.

تعبیر خواب فنر

تعبیر خواب فنر

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر در خواب ببینیم که اتومبیل ما فنرهای نو و محکم دارد، در کار خویش استحکام و قدرت پیدا می کنیم و در رقابت از همگان پیشی می گیریم. اگر اتومبیل ما فنر شکسته و ضعیفی داشته باشد، در کار خود، درمانده می شویم.

تعبیر خواب فندق

تعبیر خواب فندق

پنجشنبه 29 اسفند 1398

فندق در خواب نعمتی است حلال و بسیار نیکو که نصیب شما می شود. شکستن و زدودن پوست و بعد خوردن مغز فندق، به این معنا است که برای تحصیل نعمتی که مورد توجه شماست، لازم است چیزهایی نامطلوب و خشن را از آن دور کنید.

تعبیر خواب فنچ

تعبیر خواب فنچ

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر ببینیم که یک یا چند فنچ (پرنده ای کوچک تر از گنجشگ، دارای منقاری کوتاه و نیرومند) در قفس داریم با یک یا چند نفر انسان پر تحرک و شلوغ و پر سر و صدا برخورد خواهیم داشت. فنچ ضمنا همسایه ای است پرگو و وراج. اگر در خواب ببیند که یک فنچ وارد خانه شما شده از یک نفر غریبه و بیگانه سود می برید.

تعبیر خواب فلفل

تعبیر خواب فلفل

پنجشنبه 29 اسفند 1398

دیدن فلفل در خواب نشانه غم و رنج و تلخ کامی و شکست است. چه خشک باشد و چه تر، چه در غذا پخته و آمیخته باشیم و چه سبز آن را سر سفره بنهیم. فلفل سرخ بدتر است و شر و فساد و خونریزی همراه دارد.

تعبیر خواب فلج شدن

تعبیر خواب فلج شدن

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر خواب ببینید فلج (معلول) شدید، قراردادهایی بی ثبات با دیگران می بندید یا از انجام تصمیمات خود برای اجرای نقشه هایتان و انجام کارها، ناتوان و عاجز خواهید ماند. اگر دوست خود را فلج و زمین گیر دیدید، او دچار بیماری و تردید خواهد شد. اگر کسی خواب ببیند یارش فلج شده، نارضایتی از موضوعی شادمانی او را به غم تبدیل خواهد کرد.

تعبیر خواب فقیه (عالم، فاضل)

تعبیر خواب فقیه (عالم، فاضل)

پنجشنبه 29 اسفند 1398

محمد ابن سیرین می گوید: اگر جاهلی در خواب ببیند که فقیه و فاضل شد، دلیل که به بلایی مبتلا شود. اگر بیننده عالم بود، دلیل شرف و بزرگی است و نامش در آن دیار منتشر شود. اگر عالمی ببیند که فاضل شد، دلیل که یاور شود. اگر بیننده عالم بود قاضی شود.

تعبیر خواب فقر و ثروتمندی

تعبیر خواب فقر و ثروتمندی

پنجشنبه 29 اسفند 1398

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فقیر بودن بهتر از ثروتمندی می‌باشد، مخصوصاً اگر در راه دین و پرهیزکاری و آخرت باشد.

تعبیر خواب فریاد

تعبیر خواب فریاد

پنجشنبه 29 اسفند 1398

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن فریاد (جرس) تندرستی و فراخی است.

تعبیر خواب فرود آمدن

تعبیر خواب فرود آمدن

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید از مکانی متوسط با پرش فرود آمد و آسیب ندید، دست به کاری می زند که زیان بخش نیست ولی اگر جایی که فرود آمد دارای ارتفاع زیاد بود و او بی پروا فرود آمد و مشکلی پیدا نکرد، آدم جسوری است. اگر دید از هواپیما با چتر مانند چتربازان فرود آمد، در کارها احتیاط لازم را بکار می برد و اگر چتر نجات او باز نشد، کاری که می خواهد انجام دهد، پر از بیم و خطر و زیان احتمالی است.

تعبیر خواب فروختن

تعبیر خواب فروختن

پنجشنبه 29 اسفند 1398

معنی فروختن در خواب این است که چیزی را از دست می دهیم. اگر هر چه را که دوست داریم و نزد ما ارزنده است بفروشیم، تعبیر آن بد است و آن چه را که دوست نداریم و فاقد ارزش می باشد بفروشیم، نیکو است. اگر در مقابل فروختن، پول بگیریم، خوب نیست چون پول در خواب، دردسر و ناراحتی است.

تعبیر خواب فرنی (فرینی)

تعبیر خواب فرنی (فرینی)

پنجشنبه 29 اسفند 1398

فرنی در خواب سود یا نعمت یا مالی است که خیلی راحت و بی زحمت و بر مبنای ترحم، نصیب بیننده خواب می گردد. اگر ببیند فرنی می پزد که به دیگری بدهد آن شخص از جانب او بهره مند می شود. فرنی مخلوطی است از شیر و نشاسته و شکر که هر سه در خواب تعبیر خوب دارند.

تعبیر خواب فرفره

تعبیر خواب فرفره

پنجشنبه 29 اسفند 1398

دیدن فرفره در خواب به فریب و نیرنگ تعبیر شده است. اگر ببینید فرفره ای در دست دارید، فریب چیزی را می خورید که به اندازه همان فرفره کم ارزش است و کاری می کنید که دچار سرگردانی می شوید و هر چه می روید، باز به همان نقطه اول باز می گردید و کارتان پیش نمی رود. گرفتن فرفره از دیگران فریب خوردن است و دادن آن فریفتن و گول زدن.

تعبیر خواب فرعون

تعبیر خواب فرعون

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر کسی دید که حاکمی به نام فرعون که عنوان سلطان مصر قدیم بوده در محل سکونت وی یا جای دیگری حکمران شده، تعبیرش این است که آن حاکم، اخلاقی مانند فرعون خواهد داشت و به روش فراعنه بر آن سرزمین حکومت خواهد کرد.

تعبیر خواب فرشتگان

تعبیر خواب فرشتگان

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر کسی از فرشتگان را در خواب ببینیم که با چهره ای شاد به ما نگاه کرد، نشانه خیر و برکت و اگر با ترشرویی یا غمگینانه به ما نگاه کرد، نشانه رسیدن غم یا ناراحتی است. دیدن فرشتگان مقرب الهی در خواب" جبرائیل" و "میکائیل" و "اسرافیل" و "عزرائیل" در حالت شاد، برای بیننده خواب نشانه خیر و برکت است.

تعبیر خواب فرش

تعبیر خواب فرش

پنجشنبه 29 اسفند 1398

اگر کسی دید فرش وسیع و بزرگی در خانه اش پهن است، به ثروت زیاد و کامل خواهد رسید. اگر کسی دید فرشی را لوله کرده و در خانه در گوشه ای گذاشته، آدم خسیسی است که نسبت به خانواده و نیازمندان، کمکی نمی رساند. اگر دید فرش او به رنگ آبی است، آرامش خواهد یافت و فرش سرخ تند، فکر ناراحت یا عصبانیت است. هرچه رنگ فرش ملایمتر باشد، خلق و خوی بیننده خواب ملایم تر خوهد بود.