فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف ق

تعبیر خواب قیر

تعبیر خواب قیر

جمعه 01 فروردين 1399

قیر در خواب به روزی انسان تعبیر می شود اما روزی ای که از طریق حرام کسب می شود و کم و زیاد آن بسته به کم و زیادی قیری است که در خواب دیده اید. داشتن قیر انباشته که سیاهی آن دیده شود، وقار و احترام است. چنانچه در خواب ببینید بشکه بزرگی دارید که انباشته از قیر است و سیاهی آن دیده می شود، مورد احترام مردم قرار خواهید گرفت.

تعبیر خواب قیچی

تعبیر خواب قیچی

جمعه 01 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید با قیچی مشغول بریدن پارچه ای است، در قطع خصومت دو نفر مساعدت می کند و اگر کاغذ می برید، دانشمندی را از خود می رنجاند. اگر قیچی او کند بود، این کارها به کندی پیش می رود و اگر قیچی تیز بود، به سرعت عمل می کند.

تعبیر خواب قیامت

تعبیر خواب قیامت

جمعه 01 فروردين 1399

اگر خواب ببینید که قیامت برپا شده، چنانچه با انصاف باشید، ترس های شما از بین خواهد رفت و خیر و برکت به شما خواهد رسید و اگر گناهکار باشید، تعبیر آن برعکس است.

تعبیر خواب قوری

تعبیر خواب قوری

جمعه 01 فروردين 1399

قوری در خواب های ما زن یا مردی است حسابگر و دقیق که قدر مال خودش را می داند و پول را حفظ می نماید و پشیزی بیش از نیاز خرج نمی کند.

تعبیر خواب قورباغه

تعبیر خواب قورباغه

جمعه 01 فروردين 1399

معبران قورباغه را به مرد زاهد و با انسانی کج خو و یاوه گو و پرمدعا تعبیر کرده اند. قورباغه در رویاهای ما آدمی است بدگو و غیبت کننده که بسیار حرف می زند و حتی کسانی که سخنانش را می شنوند به بیهودگی گفتارش وقوف کامل دارند. اگر کسی در خواب قورباغه ای را از آب گرفت و کشت، به مردی زاهد طلم می کند و اگر گوشت آن را خورد، در زهد از زاهدی پیشی می گیرد.

تعبیر خواب قوچ

تعبیر خواب قوچ

جمعه 01 فروردين 1399

دیدن قوچ خیر و برکت و نعمت می باشد. قربانی کردن قوچ در خواب نشان رستگاری بیننده خواب است. قوچ در خواب اگر سفید باشد بهتر از آن است که سیاه باشد. قوچ لاغر و ضعیف فقط نعمت است ولی قدرت نیست.

تعبیر خواب قنوت

تعبیر خواب قنوت

جمعه 01 فروردين 1399

اگر کسی در حال قنوت خواندن بود و در آن حال گریه می کرد، خداوند از خطاهایش می گذرد و حاجتش روا می شود.

تعبیر خواب قند

تعبیر خواب قند

جمعه 01 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید که قند می شکند، به زودی در خانه اش جشن عروسی و یا عقد و یا خواستگاری برپا می شود . اگر کسی قند فروشی می کرد، به مردم سخنان شیرین می گوید و حرفهایش مردم را مجذوب می کند. تعبیر خوردن قند یا داشتن آن، نفع و مال و سود و بهره است.

تعبیر خواب قناری

تعبیر خواب قناری

جمعه 01 فروردين 1399

قناری مرغ غم و رنج است به خصوص اگر زرد یک دست باشد. اگر در خواب ببینید که قناری در قفس دارید که زرد است یا لکه ای زرد به بدنش دیده می شود، با زنی بیمارگونه برخورد خواهید داشت و اگر قناری بخواند و شما در خواب از صدای او خوشتان بیاید، غمگین می شوید.

تعبیر خواب قناد

تعبیر خواب قناد

جمعه 01 فروردين 1399

قناد در خواب، کسی است که سخنان فریبنده و شیرین می گوید و چرب زبان است اما همه حرفهایش حقیقت ندارد. اگر در خواب ببینید که خودتان قناد شده اید و شیرینی می فروشید، دروغ می گویید و اطرافیان خویش را با سخنان فریبنده،خوش دل نگه می دارید. اگر در خواب دیدید از قنادی شیرینی می خرید، فریفته چیزی یا کسی می شوید که بعدا خودتان به غیر مفید بودن کاری که کرده اید پی می برید.

تعبیر خواب قو

تعبیر خواب قو

جمعه 01 فروردين 1399

دیدن قو در خواب مال و ثروت است و اگر کسی دید قوهای زیادی دارد، به ثروت می رسد. اگر قوها ناله می کردند، خبر بدی به بیننده خواب خواهد رسید. قوی سفید زن ثروتمند است و قوی سیاه خدمتکار است. اگر کسی دید گوشت قو می خورد، از ثروت زنش بهره می برد. دیدن قوی مرده نارضایتی از زندگی تعبیر شده است و پرواز قوها، نشانه این است که به زودی به آرزوهای شیرین خود خواهید رسید.

تعبیر خواب قنات

تعبیر خواب قنات

جمعه 01 فروردين 1399

 

قنات در خواب خیر و برکت و روزی است بخصوص اگر آب داشته و آب آن روشن و زلال باشد. دیدن قنات درخواب نشانه رسیدن خیر و برکت و روزی حلال است. اگر در خواب قنات خشک باشد، به عسرت و تنگدستی گرفتار می آیید و اگر آب آن قنات که در خواب می بینید کدر و تاریک و گل آلود باشد، معاش شما نه حلال خواهد بود و نه کام بخش.

تعبیر خواب قمری (فاخته)

تعبیر خواب قمری (فاخته)

جمعه 01 فروردين 1399

اگر کسی دید در خانه اش قمری دارد، و قمری با صدای دلنشینی برای وی می خواند، از راه دور و از آشنا یا فامیلی که مدتی است از وی خبری ندارد، خبری خوش و یا نامه ای به وی خواهد رسید و یا خود وی به زودی خواهد آمد.

تعبیر خواب قلیه

تعبیر خواب قلیه

جمعه 01 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید که خوراک قلیه می خورد و مطبوع بود، سود زیادی می برد. قلیه اگر از گوشت گوسفند بود، سود آن کمتر از گوشت گاو است. قلیه از گوشت حیوانات حرام گوشت، مال حرام است.

تعبیر خواب قلوه

تعبیر خواب قلوه

جمعه 01 فروردين 1399

اگر کسی در خواب قلوه می خورد، ار بیماری شفا می یابد و اگر قلوه گوسفند بود، به کسب مال راغب است .

تعبیر خواب قلم

تعبیر خواب قلم

جمعه 01 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید که قلم دارد، علاقه به آموزش دارد و با تدبیر و عقل کارهای خوب و بزرگی را به انجام می رساند. اگر با قلم آیات خدا را می نوشت، در ترویج دین کوشاست. اگر قلم را دور انداخت، علاقه ای به هیچ گونه آموزش ندارد یا توانایی انجام کاری را از دست می دهد. گرفتن قلم از دیگران بشارت است و دادن قلم نیز کمک معنوی است که از جانب دهنده به گیرنده قلم داده می شود.

تعبیر خواب قلعه

تعبیر خواب قلعه

جمعه 01 فروردين 1399

دیدن قلعه در خواب حصار است و حصار به حفاظ تعبیر می شود. پس اگر دیدید درون قلعه ای هستید از حوادث محفوظ خواهید ماند و به ثروتی می رسید که بتوانید راحت زندگی کنید.

تعبیر خواب قلع

تعبیر خواب قلع

جمعه 01 فروردين 1399

اگر کسی در خواب می خواست از قلع برای سفید کردن مس استفاده کند، در بیداری از غم و اندوه دلهای اطرافیان می کاهد و به آنان کمک می رساند. اگر کسی قلع به او داد، از او انتظار دارند که حوائج آنان را زود رفع کند و سهل انگاری نکند.

تعبیر خواب قلب

تعبیر خواب قلب

جمعه 01 فروردين 1399

هر که در خواب ببیند که دلش تمایل به جمع کردن مال دارد، ثروتمند می شود و اگر طالب علم باشد، در بیداری عالم می شود. اگر کسی بببند از قلب او خون بیرون زد، از کار ناروا توبه می کند و اگر دید بر قلبش ضربه وارد شد، از غم رها می شود. اگر دید از قلبش گوهر بیرون آمد، ترک نماز می کند و دل به دنیا می بندد.

تعبیر خواب قلاب

تعبیر خواب قلاب

جمعه 01 فروردين 1399

اگر کسی در خواب قلاب ماهیگیری در دست داشت و عزم ماهیگیری کرده بود، خیال دارد کسی را به دام اندازد و یا به دنبال کسب ثروت تدارک دیده است. اگر قلاب قصابی داشت و در جایی نصب کرده بود، آدم محکم کاری است و اگر لاشه گوسفند را به آن زد، مردم او را آدمی آزار دهنده می شناسند.