فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف ک

تعبیر خواب کیوی

تعبیر خواب کیوی

دوشنبه 04 فروردين 1399

کارل گوستاو یونگ می‌گوید: دیدن یا خوردن کیوی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید دوباره انرژی بگیرید یا احیا شوید. شما به خاطر اینکه در یک موقعیت پیش بروید، به دنبال کمی قدرت هستید.

تعبیر خواب کیف (ساک)

تعبیر خواب کیف (ساک)

دوشنبه 04 فروردين 1399

کیف یا ساک در خواب، هم به روابط بین زن و شوهر تعبیر می شود و هم به تدبیر خانوادگی و عقل معاش. اگر در خواب ببینید ساک نوی تمیز و خوبی در دست دارید، روابط شما با همسرتان خوب است. اگر ببینید ساک شما سوخته یا آسیب دیده، یا نشانه عدم موفقیت شما در کسب معاشتان است و یا همسرتان بیمار می شود.

تعبیر خواب کیسه

تعبیر خواب کیسه

دوشنبه 04 فروردين 1399

اگر کسی خواب ببیند که کیسه ای پر از پول پیدا کرده، گشایش روزی پیدا می کند و اگر کیسه را خالی دید، معنایش بر عکس است. اگر در خواب بینید کیسه ای پاره همراه دارید، راز شما فاش می شود. اگر ببینید کیسه ای دارید که سوراخ آن رفو شده است، آبروی خود را به زحمت حفظ می کنید.

تعبیر خواب کهربا

تعبیر خواب کهربا

دوشنبه 04 فروردين 1399

کهربا:صمغ سفتی که از درخت می گیرند و در اثر مالش خاصیت الکتریسیته پیدا می کند.

تعبیر خواب کوه

تعبیر خواب کوه

دوشنبه 04 فروردين 1399

تعبیر دیدن کوه، یا کار بزرگ است یا شخصیت بزرگ. اگر در خواب ببینید از کوهی عظیم بالا می روید، کاری بزرگ در دست می گیرید. اگر دیدید که از کوه به سختی و با رنج و زحمت بالا می روید، کار شما دشوار خواهد بود و اگر آسان و سبک کوه پیمایی می کنید، به سهولت بر دشواری یا آن شخص دور از دسترس چیره می گردید.

تعبیر خواب کور

تعبیر خواب کور

دوشنبه 04 فروردين 1399

اگر کسی خواب ببیند که کور شده است، گمراه خواهد شد و اگر یک چشم را نابینا دید، نصف دین و اگر هر دو را کور دید، مرتکب گناهی بزرگ خواهد شد که باید به درگاه خداوند توبه کند.

تعبیر خواب کودک

تعبیر خواب کودک

دوشنبه 04 فروردين 1399

اگر کسی خواب ببیند کودکی را به او دادند تا او را به سرپرستی بگیرد، اگر کودک دختر باشد، وضع مالی او پیشرفت خواهد کرد و اگر پسر باشد، کار و بارش خوب خواهد شد و حمایت خواهد دید.

تعبیر خواب کوچه

تعبیر خواب کوچه

دوشنبه 04 فروردين 1399

اگر کسی خواب ببیند که به کوچه ای وارد شده که خانه های مجلل و شیک در آن وجود داد، به منفعت خواهد رسید، خصوصا اگر بداند که اهل آن کوچه مردمان پرهیزکاری هستند. اگر اهل آن کوچه فاسد و بد کردار باشند، بیننده خواب به گناه آلوده خواهد شد.

تعبیر خواب کنیزک

تعبیر خواب کنیزک

دوشنبه 04 فروردين 1399

ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن کنیزک در خواب مال است. اگر کنیزک بخرید، دلیل که مال یابد. اگر دید بفروخت، دلیل بر نقصان مال است.

تعبیر خواب کنه

تعبیر خواب کنه

دوشنبه 04 فروردين 1399

کنه حشره ای است که ضرب المثل آن معروف است. کسی که سخت به انسان چسبیده باشد و از آدم طلب خواهی کند، می گویند مثل کنه به انسان چسبیده است. دیدن کنه در خواب همسر و همگام و همدم اوست و اگر ببیند کنه بدن او را خورد، همسرش مالی از او تلف می کند.

تعبیر خواب کنگر

تعبیر خواب کنگر

دوشنبه 04 فروردين 1399

اگر کسی در خواب کنگر داشت و آن را خورد، نیکو نیست و اگر از خوردن آن امتناع کرد، تعبیرش خوب است. کنگر در خواب های ما به مال دزدی تعبیر شده است. نه آن چنان مالی که خود بیننده خواب بدزدد بلکه مالی است که قطعا حرام است اما کسی نمی داند صاحبش کیست.

تعبیر خواب کندو

تعبیر خواب کندو

دوشنبه 04 فروردين 1399

هر که در خواب کندوی سرشار از عسل ببیند و هنگام برداشتن عسل، زنبورها ممانعت نکنند، سودی به راحتی و آسانی به دست می آورد. اگر کندویی دید که خیال کرد در آن عسل است ولی کندو خالی بود، به خیال سودی، دست به کاری بی ثمر می زند.

تعبیر خواب کمند

تعبیر خواب کمند

دوشنبه 04 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید که کمندی دارد و با آن قصد به دام انداختن حیوانات را و به خصوص حیوانات حلال گوشت را دارد، قصد دارد از راه حلال کسب روزی کند و اگر از کمندش برای به دام انداختن انسانها استفاده می کرد، همواره در صدد است تا با مکر و فریب کسی را به دام کشد و از او سود ببرد. چنین شخصی به منافق و دورو نیز تعبیر می شود.

تعبیر خواب کنجد

تعبیر خواب کنجد

دوشنبه 04 فروردين 1399

داشتن کنجد در خواب و دیدن آن نیکو است و به هر میزان بیننده خواب کنجد داشته باشد، سودمند خواهد شد.

تعبیر خواب کمک کردن

تعبیر خواب کمک کردن

دوشنبه 04 فروردين 1399

کمک کردن به دیگران عملی است پسندیده در دین مبین اسلام و دیدن آن نیز در خواب نشانه‌های نیکو به همراه دارد. چنانچه جابر مغربی در مورد کمک کردن و صدقه دادن به دیگران و به هر نوعی که باشد تعبیر سعادت دو جهان را بیان کرده است.

تعبیر خواب کمربند

تعبیر خواب کمربند

دوشنبه 04 فروردين 1399

اگر کسی خواب دید که کمربند چرمی نو و محکمی دارد، برای انجام کاری آمادگی لازم را دارد ولی اگر کمربندش کهنه و فرسوده بود، زیان می بیند. اگر کمربندی گرانقیمت به کمر داشت، سود سرشاری خواهد برد. دیدن کمربند در خواب، میزان برخورداری شما را از مجموع امکاناتی که در بیداری دارید نشان می دهد.

تعبیر خواب کمد (گنجه)

تعبیر خواب کمد (گنجه)

دوشنبه 04 فروردين 1399

دیدن یا داشتن کمد در خواب، نشان آن است که با شخصی امین و درستکار و قابل اعتمادی رو به رو خواهید شد. او کسی است که می توانید به او اعتماد کنید و مالتان را به او بسپارید و آن شخص نیز مال شما را همان طور که گرفته باز می دهد.

تعبیر خواب کمان

تعبیر خواب کمان

دوشنبه 04 فروردين 1399

اگر کسی در خواب ببیند که کمان دارد و به همراه آن تیر نیز دارد و با آن به سوی دشمن تیر اندازی کرد و او را از پا درآورد، بر دشمن پیروز می شود. اگر کمان داشت ولی تیر نداشت، قصد انجام کاری را دارد که وسایلش محیا نیست.

تعبیر خواب کلیسا

تعبیر خواب کلیسا

یکشنبه 03 فروردين 1399

اگر مسلمانی ببیند وارد کلیسا شد ولی رو به قبله مسلمانان نماز خواند، از گناهانش توبه خواهد کرد ولی اگر ببیند مانند مسیحیان عمل می کند، در اعتقادات دینی اش مشکل دارد.