فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف گ

تعبیر خواب گیلاس

تعبیر خواب گیلاس

پنجشنبه 07 فروردين 1399

گیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که برف بر زمین نشسته و آبها یخ بسته گیلاس ببیند و بخورد، خوب نیست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد. تعبیر خواب گیلاس شیرین بد نیست بخصوص که کال باشد. تعبیر خواب گیلاس ترش اصلا خوب نیست و غم و اندوه است.

تعبیر خواب گیاه

تعبیر خواب گیاه

پنجشنبه 07 فروردين 1399

اگر کسی در خواب گیاه شاداب و تازه ای را دید، تعبیرش کسب روزی فراوان و دینداری بیننده خواب است. سکونت وی در مکان سبز و خرم نیز اشتغال به کاری سود آور است. اگر گیاهانی را از صحرا به خانه آورد، سفری خواهد کرد که نفع زیادی از آن سفر خواهد آورد.

تعبیر خواب گوی چوگان

پنجشنبه 07 فروردين 1399

اگر کسی در خواب خود را در حال چوگان بازی با بزرگی دید و از او برنده شد، از او سود خواهد برد و به تعبیری غلبه بر دشمن است. اگر به او ببازد، دشمن بر وی غلبه خواهد کرد.

تعبیر خواب گوهر

تعبیر خواب گوهر

پنجشنبه 07 فروردين 1399

اگر دختری دم بخت در خواب گوهر ببیند، شوهری می کند شایسته و بزرگ و ممتاز. فروختن گوهر در خواب، از دست دادن امتیاز است و خریدن آن تحصیل امتیاز تعبیر می شود. اگر ببینید گوهری داشته اید که آن را گم کرده اید، فرصتی نیکو را از دست می دهید.

تعبیر خواب گونی

تعبیر خواب گونی

پنجشنبه 07 فروردين 1399

دیدن گونی در خواب بصورت کلی به این معنی است که شما مالی را از دست خواهید داد.

تعبیر خواب گوگرد

تعبیر خواب گوگرد

چهارشنبه 06 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید از معدن گوگرد استخراج می کند به او غم می رسد که باعث آن خودش خواهد بود.

تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره

چهارشنبه 06 فروردين 1399

اگر زنی در خواب دید گوشواره ای از طلا به گوش دارد، دارای دختری زیبا و پاکدامن خواهد شد و اگر از جنس دیگر بود، خوب نیست. اگر مردی گوشواره طلا به گوش کرده بود، از آدمی بی دین اطاعت می کند و اگر از جنس دیگری بود، بد نیست. اگر زنی گوشواره اش را گم کرد، طلاق می گیرد ولی اگر گوشواره اش را فروخت، به فقر مبتلا می شود.

تعبیر خواب گوشت

تعبیر خواب گوشت

چهارشنبه 06 فروردين 1399

دیدن گوشت در خواب مال و ثروت است . اگر از حیوان حلال گوشت باشد، ثروت از راه حلال به دست می آید و اگر از حرام گوشت باشد، از راه حرام کسب ثروت می شود. خوردن گوشت پخته، رسیدن سود بیشتر است. خوردن گوشت خام، غم خوردن است. خریدن و فروختن گوشت، غم و اندوه و بلا و فتنه تعبیر شده است. خوردن و دیدن گوشت گوسفند، غنیمت و نعمت است.

تعبیر خواب گوش

تعبیر خواب گوش

چهارشنبه 06 فروردين 1399

اگر کسی در خواب گوش خود را سالم دید، آدمی حرف شنو و معتدل المزاج و میانه رو است و اگر یکی از گوش هایش بریده بود، در شنیدن سخن حق مشکل دارد. اگر هر دو گوش نداشت، به کفر نزدیک است. اگر گوش او نرمه اش را نداشت، اخلاق زشت دارد و بد زبان است. اگر گوش کسی را برید، به او حرف زشت می زند و اگر کسی گوش او را به هر اندازه برید، به همان نسبت سخنان تحقیر آمیز از آن شخص خواهد شنید.

تعبیر خواب گوسفند (میش، بز)

تعبیر خواب گوسفند (میش، بز)

چهارشنبه 06 فروردين 1399

اگر در خواب ببینید که گوسفند دارید، غنیمتی به دست خواهید آورد. اگر گوسفندان را به چرا برده بودید، به گروهی فرماندهی خواهید کرد. خوردن گوشت پخته گوسفند، منفعت و سود است. خوردن گوشت خام گوسفند، خوردن غم و اندوه است. اگر ببینید گوسفند فربه ای دارید و آن را می فروشید، کفران نعمت می کنید و به همین علت نعمت و روزی شما تنگ و گرفته می شود ولی اگر گوسفند چاقی را در خواب بخرید بسیار نیکو است و نعمت بر شما زیاد می شود.

تعبیر خواب گوساله

تعبیر خواب گوساله

چهارشنبه 06 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید که گوساله در خانه اش رفت و آمد می کند، اگر گوساله ماده باشد، صاحب دختر خواهد شد و اگر نر باشد صاحب پسر خواهد شد. تسلط و سوار شدن بر گوساله دلالت بر برتری بر دشمن و یا پیوند با شخص بزرگی است که از خانواده وی، همسر اختیار می کند. اگر دختری این خواب را ببیند، از خانواده ای اصیل و بزرگ، پسری به خواستگاری اش می آید.

تعبیر خواب گوزن

تعبیر خواب گوزن

چهارشنبه 06 فروردين 1399

یوسف نبی علیه السلام می گوید: تعبیر دیدن گوزن و بز کوهی و نخجیر و آنچه به این ماند این است که روزی حلال به وی می رسد.

تعبیر خواب گورخر

تعبیر خواب گورخر

چهارشنبه 06 فروردين 1399

اگر بیننده خواب دید که گورخری نر در محوطه ای به دنبال گورخر ماده ای می دود، اگر او را گرفت و سر خود را به او چسباند، آن بیننده چه مرد و یا زن، به دنبال همسری می گردد و به زودی ازدواج می کند. اگر دید گورخری به طرف او هجوم آورد و او از جلویش فرار کرد، دشمنی به او حمله ور می شود و او برای در امان ماندن از شر او، فرار می کند.

تعبیر خواب گودال

تعبیر خواب گودال

چهارشنبه 06 فروردين 1399

اگر کسی دید در خواب به گودالی سرنگون شد، به خطری دچار می شود. اگر بدون برداشتن جراحت از گودال بیرون آمد، خطر از او رفع می شود. اگر کسی دید در خانه اش گودالی پدید آمد، خطری خانواده اش را تهدید می کند و اگر در گودالی افتاد، و هر چه سعی کرد نتوانست از آنجا رها شود، دشمنانی او را در دامی که رهایی از آن سخت است، با حیله دچار می کنند.

تعبیر خواب گوجه فرنگی و گوجه درختی

تعبیر خواب گوجه فرنگی و گوجه درختی

چهارشنبه 06 فروردين 1399

آنلی بیتون: دیدن گوجه فرنگی‌های درشت در خواب، نشانه آن است که محیط خانوادگی شما لبریز از شادمانی و نشاط خواهد شد. اگر دختری در خواب گوجه فرنگی‌های رسیده ببیند، نشانه آن است که هنگام ازدواج، شادمانی بزرگی او را فرا خواهد گرفت.

تعبیر خواب گندم

تعبیر خواب گندم

چهارشنبه 06 فروردين 1399

گندم خیر و برکت و معیشت است. اگر کسی در خواب در حال درو کردن خوشه های گندم رسیده بود، حاصل کارش سود فراوان به او خواهد رساند ولی اگر گندم را خرمن کرده بود، مال فراوان بدست خواهد آورد. اگر گندم را در محلی مخفی می کرد، آدمی خسیس و حریص است. اگر به کسی از گندمها انفاق کرد، نعمتش زیاد می شود و اگر امتناع از انفاق کرد، آن گندمها برای او سودی نخواهد داشت.

تعبیر خواب گنجشک

تعبیر خواب گنجشک

چهارشنبه 06 فروردين 1399

اگر کسی خواب ببیند که گنجشک هایی را شکار کرده و آنها را در فقس می اندازد، برای آدمهای بی گناهی پاپوش می دوزد و آنها را اسیر می کند. اگر ببیند که برای بچه گنجشک ها دانه می ریزد، به شغل معلمی روی می آورد و به بچه ها درس می دهد.

تعبیر خواب گنج

تعبیر خواب گنج

چهارشنبه 06 فروردين 1399

پیدا کردن گنج در خواب، بدست آوردن مال حلالی است که از جایی که گمان نمی برده به او می رسد و دیدن و ناپدید شدن و یا گم کردن محل گنج، همه دلیل بر غم و اندوه است.

تعبیر خواب گنبد

تعبیر خواب گنبد

چهارشنبه 06 فروردين 1399

دیدن گنبدی از گنبدهای متبرکه در خواب، نشانه آن است که زیارت او قبول شده و اگر گنبد از مسجدی بود، اشتیاق دینداری در او زیاد است و به تعبیری هم زنی پاکدامن و زیبا خواهد گرفت که برای او باعث سرافرازی خواهد بود. اگر گنبدی را از فاصله دور در خواب ببینید به یک سفر زیارتی می روید و اگر در جایی باشید که سقف آن گنبد داشته باشد کسی از شما دل جویی می کند.

تعبیر خواب گناه

تعبیر خواب گناه

چهارشنبه 06 فروردين 1399

اگر کسی در خواب مرتکب گناه صغیره شد، با شخص بی دیانتی هم صحبت خواهد شد. اگر گناه کبیره از او سر زد، شخصی او را از راه دیانت منحرف می کند و باید تا دیر نشده توبه کند و به سوی خدا بازگردد.