فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف ل

تعبیر خواب لیمو

تعبیر خواب لیمو

جمعه 08 فروردين 1399

دیدن، خوردن، خریدن، گرفتن و داشتن لیمو ترش در خواب به هیچ وجه خوب نیست. لیموی شیرین چون رنگ زرد دارد، از نظر معبران اسلامی خوب تشخیص داده نشده. اگر در خواب ببینید لیمویی پوست کنده می خورید و طعم شیرین آن را می چشید بعد از یک دوره ناراحتی، به نعمت و کامروایی می رسید زیرا لیمو بخصوص شیرینی آن کام و کامروایی است و صحت و سلامت می آورد.

تعبیر خواب لوستر

تعبیر خواب لوستر

جمعه 08 فروردين 1399

تعبیر دیدن لوستر در خواب، این است که از امکانات عالی و غیر منتظره ای به خوبی استفاده می کنید و زندگی بر وفق مرادتان پیش خواهد رفت. اگر ببینید لوستر خانه تان شکسته، اوضاع مالی شما بد خواهد شد و در معامله ای زیان خواهید کرد. لوستر سوخته و خاموش، دلالت بر داشتن آینده ای سخت و به همراه رنج و یا بیماری است.

تعبیر خواب لوبیا

تعبیر خواب لوبیا

جمعه 08 فروردين 1399

دیدن لوبیا در خواب چه در فصل و چه غیر آن و خوردنش چه پخته و چه خام، دلیل غم و اندوه است.

تعبیر خواب لنگ شدن (شل شدن)

تعبیر خواب لنگ شدن (شل شدن)

جمعه 08 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید که لنگ شده و تکیه گاهی مانند عصا در دست دارد، از کسی به او کمکی خواهد رسید و به مراد خود می رسد.

تعبیر خواب لُنگ

تعبیر خواب لُنگ

جمعه 08 فروردين 1399

اگر کسی خواب ببیند که در حمام لنگ بسته، به حفظ حرمت خود اهمیت می دهد. اما اگر لنگ کهنه و پاره ای بسته بود، تعبیر برعکس است.

تعبیر خواب لگد زدن

تعبیر خواب لگد زدن

جمعه 08 فروردين 1399

اگر کسی در خواب به کسی لگد زد، از جانب او به آن شخص زیان می رسد و اوضاع خود او هم آشفته خواهد شد. اگر حیوانی چون اسب و قاطر،او را لگد زد، نیز به همین منوال است.

تعبیر خواب لکه

تعبیر خواب لکه

جمعه 08 فروردين 1399

تعبیر دیدن لکه بر دستها یا روی لباس خود در خواب، رنج بردن از مسایل کوچک است . دیدن لکه بر دستها یا روی لباس دیگران، تاویلش به ناراحتی آن افراد بر می گردد. اگر روی لباس خواب خود لکه ای ببینید، نشانه خیانت احتمالی همسر است.

تعبیر خواب لک لک

تعبیر خواب لک لک

جمعه 08 فروردين 1399

دیدن لک لک در خواب، ملاقات با مردی با تفکر و اندیشه ای والاست. اگر کسی لک لک داشت، تعبیر آن است که خود مردی با صفات پسندیده است و مصاحبی همانند خود پیدا می کند. اگر لک لکی را بر بام خانه خود دید، با فرماندهی ملاقات می کند که برای او سودمند است.

تعبیر خواب لک و پیسی

تعبیر خواب لک و پیسی

جمعه 08 فروردين 1399

محمد ابن سیرین می گوید: پیسی در خواب، مال و توانگری است. اگر ببیند تن او پیس شد، دلیل که به قدر آن مال و نعمت یابد.

تعبیر خواب لقوه

تعبیر خواب لقوه

جمعه 08 فروردين 1399

لقوه: بیماری که باعث کج شدن لب و دهان و فک می شود.

تعبیر خواب لقمه

تعبیر خواب لقمه

جمعه 08 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید لقمه ای شیرین به دهان گذاشت و برای وی مطبوع بود، سخنی خوب خواهد گفت و عکس آن نیز تعبیر برعکس دارد.

تعبیر خواب لشکر

تعبیر خواب لشکر

جمعه 08 فروردين 1399

اگر کسی خود را در خواب در سلک لشکریان دید، در راه خدا جهاد می کند و اگر دید لشکریانی به سرزمینی زیان رساندند، احتمال خصومت بین افراد زیاد است یا بلایی همچون سیل آن سرزمین را تهدید می کند.

تعبیر خواب لرزیدن (لرزش اندام های بدن)

تعبیر خواب لرزیدن (لرزش اندام های بدن)

پنجشنبه 07 فروردين 1399

اگر کسی در خواب خود را در حال لرزیدن دید، اگر لرزه در سر او بود، به زحمت می افتد و اگر دستهایش بود، امانتدار خوبی نخواهد بود. اگر پاهایش می لرزید، به راهی خطا می رود و اگر همه اعضای او می لرزید، به بیماری سخت دچار خواهد شد.

تعبیر خواب لرزش

تعبیر خواب لرزش

پنجشنبه 07 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید که زمین زیر پایش می لرزد، در سرزمینی که ساکن است، بلا و خطر ایجاد می شود . لرزیدن خورشید و ماه، تعبیرش حاکم شدن فرمانروایی ستمگر برآن دیار است.

تعبیر خواب لحاف

تعبیر خواب لحاف

پنجشنبه 07 فروردين 1399

هر که در خواب ببیند که لحاف نو و زیبایی دارد، همسر پاکیزه و زیبایی درخانه خواهد داشت و پارگی لحاف، دلیل بر بی حیایی و بی آبرویی همسر است. لحاف نشان دهنده رابطه ای است که بیننده خواب با جفت خویش دارد. اگر ببینید لحاف کهنه ای دارید، همسر بدی نصیب شما می شود و اگر متاهل هستید، روابط شما با همسرتان خراب می شود. اگر لحاف سوراخ و پاره باشد که غیر قابل استفاده به نظر برسد، از همسر خود جدا می شوید.

تعبیر خواب لبنیات

تعبیر خواب لبنیات

پنجشنبه 07 فروردين 1399

دیدن لبنیات مانند شیر و ماست و پنیر، نشانه مایه کار و بهبودی اوضاع اقتصادی و اجتماعی بیننده خواب است. دیدن مغازه لبنیاتی در خواب، سعادت در امر ازدواج است.

تعبیر خواب لجن و لجنزار

تعبیر خواب لجن و لجنزار

پنجشنبه 07 فروردين 1399

مطیعی تهرانی لجن و لجنزار را ابتلا می‌داند. ابتلا به مشکلاتی که دست و پاگیر آدمی است. ما را به زحمت انداخته و می‌تواند آرامش را صلب کند. چنانچه موجی برخاست و آب لجن آلود را با خود از بین برد نشانه به وقوع پیوستن ستمی است همراه با غصه و غم که به زودی از بین خواهد رفت.

تعبیر خواب لباس زیر

تعبیر خواب لباس زیر

پنجشنبه 07 فروردين 1399

کارل گوستاو یونگ در رابطه با دیدن لباس زیر در خواب می‌گوید: خواب دیدن اینکه شما لباس زیر تنتان است بیانگر موقعیتی است که احترام شما را گرفته است (سلب کرده است). تعبیر دیگر این است که نمادی از جنبه ای از شماست که شخصی است. اگر شما ازینکه با زیرپوش تان دیده شوید خجالت می کشید، پس بیانگر تردید شما در نمایش احساسات، نگرش ها و دیگر عادات یا ایده های پنهانتان است.

تعبیر خواب لباس

تعبیر خواب لباس

پنجشنبه 07 فروردين 1399

اگر کسی ببیند که لباسی بر تن ندارد، حرمت او بین مردم کم می شود، راز او آشکار می شود و ضعیف و هراسان خواهد شد. داشتن لباس نو و تمیز و زیبا، نشانه امنیت و بالا رفتن حرمت بیننده خواب است. اگر لباس فقیرانه ای به تن داشتید، زیان می کنید و به فقر مبتلا می شوید. اگر لباس کهنه را از تن خارج کنید، از غم و اندوه خلاص خواهید شد.