فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف م

تعبیر خواب میوه و میوه فروشی

تعبیر خواب میوه و میوه فروشی

دوشنبه 11 فروردين 1399

دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آنکه تشخیص دهید چه نوع میوه ای است، نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

تعبیر خواب میگو

تعبیر خواب میگو

دوشنبه 11 فروردين 1399

دیدن میگو در خواب مانند دیدن ماهی نشانه ثروت و برکت است. ولی میگو نشانه ثروتی است که برای رسیدن به آن باید زحمت بیشتری بکشید. اگر خواب ببینید از دریا میگوهای فراوان و درشت و پرگوشتی را صید می کنید، ثروت هنگفتی به دست خواهید آورد. اگر خواب ببینید گوشت میگو می خورید، نشانه سلامتی و برکت است و نشانه روزی فراوان است.

تعبیر خواب میکائیل

تعبیر خواب میکائیل

دوشنبه 11 فروردين 1399

ابن سیرین می گوید : اگر کسی میکائیل را در خواب ببیند چنانکه صورت اوست، دلیل کند که بر دشمنان ظفر یابد وبه همه مرادها برسد و اگر وی را به خلاف این ببیند دلیل کند که اندوهی به او رسد. اگر ببیند که میکائیل چیزی به او عطا کرد، از کسی بزرگوار چیزی به او رسد. اگر ببیند که میکائیل شده بود یا گفتند تو میکائیلی، دلیل کند که از او به مردمان خیر و نعمت و بشارت رسد و نزد مردمان وی را جاه و قدرت عظیم خواهد بود.

تعبیر خواب میز

تعبیر خواب میز

دوشنبه 11 فروردين 1399

جلسه ای دور یک میز تشکیل شده است : یک تغییر خوشایند.

تعبیر خواب میخ

تعبیر خواب میخ

دوشنبه 11 فروردين 1399

دیدن میخ در خواب، دلیل برادر است. اگر ببیند میخی بر دیوار زد، دلیل که برادرش را در آنجا نگه دارند. اگر میخ را بر ریسمان بست، دلیل که برادرش با مردی می پیوندد. اگر کسی میخ آهنی در خواب دید، تعبیرش بر مردی است که به کارهای مردم بپیوندند. اگر چیزی را به وسیله مسمار به جایی وصل کرد، کارهای پراکنده خود را سر و سامان بخشد. اگر میخ او ضایع شد تاویلش به خلاف این است.

تعبیر خواب مهمات جنگی

تعبیر خواب مهمات جنگی

دوشنبه 11 فروردين 1399

اگر خواب ببینید با مهمات سر و کار دارید، کاری را قبول خواهید کرد که بعداً برایتان منافع زیادی خواهد داشت. اگر خواب ببینید مهمات تمام شده است، دلالت بر آن دارد که تلاشهایتان بی ثمر خواهد ماند.

تعبیر خواب مهمانی

تعبیر خواب مهمانی

دوشنبه 11 فروردين 1399

اگر کسی خواب ببیند در اجتماعی به مهمانی رفته، و به خوردن شیرینی مشغول است، درگفتگویی به رفع اختلافات مردم می پردازد. اگر ببیند او را در باغی به مهمانی بردند و در آن باغ میوه بسیار بود، دلیل که در جنگ شهید شود. اگر کسی ببیند که در ضیافتی با شکوه شرکت دارد، تعبیرش این است که دوستان با محبتی دارد که در صدد لطف و ابراز محبت به او هستند.

تعبیر خواب مهره (دانه گردنبند یا تسبیح)

تعبیر خواب مهره (دانه گردنبند یا تسبیح)

دوشنبه 11 فروردين 1399

دیدن مهره در خواب، علامت توجه مقامات بالا به شماست. شمردن مهره ها در خواب نشانه شادی بسیار، به نخ کشیدن مهره ها، نشانه ثروتمند شدن و پخش کردن مهره ها در خواب، از دست رفتن احترام و منزلت اجتماعی شما، بین آشنایان است. اگر کسی ببیند مهره یافت، دلیل که به قدر مهره مال یابد یا از سفر راحتی ببیند.

تعبیر خواب مهر کردن

تعبیر خواب مهر کردن

دوشنبه 11 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید نامه ای را مهر می کند، آدمی قابل اعتماد است. اگر بزرگی به او امر کرد درب مکانی را مهر کند، مال زیادی را برای نگهداری به او می سپارند و شخص امانتداری است. اگر ببیند که پادشاه یا حاکم مهر به وی داد، دلیل که حاجتش روا شود.

تعبیر خواب مه

تعبیر خواب مه

دوشنبه 11 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید همه جا را مه گرفته، ناراحتی زود گذزی خواهد رسید. اگر مه همه جا را گرفت و به روشنایی مبدل شد، دلیل که کارش نیکو شود.

تعبیر خواب مو

تعبیر خواب مو

دوشنبه 11 فروردين 1399

دیدن مو در خواب برای زن نشانه آرایش و شادی و برای مرد غم و اندوه است. اگر زنی در خواب موی آراسته و بلندی داشت، همسری ثروتمند و وفادار نصیبش می شود. اگر موی او ریخت، به غم و اندوه مبتلا می گردد و اگر موی خود را چید، از شادمانی اش کم می شود. اگر مردی خود را دارای موی بلند دید، و در بیداری موهای او بلند نباشد، مشغولیات ذهنی زیادی خواهد داشت و فکرش درگیر حل ناراحتی های موجود است.

تعبیر خواب موم

تعبیر خواب موم

دوشنبه 11 فروردين 1399

موم زرد به غم و اندوه تعبیر می شود ولی در این که باز هم پول و مال است تردیدی وجود ندارد. دیدن موم سفید در خواب، دلیل مال و نعمت است. اگر موم از وی ضایع شد، دلیل نقصان مال است. اگر ببیند موم به آتش می سوخت، دلیل که مقداری از ثروتش را بگیرند.

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش

دوشنبه 11 فروردين 1399

موش در خوابهای ما، یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند. اگر سوراخ موشی ببینید، مالی از شما برده می شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است.

تعبیر خواب موز

تعبیر خواب موز

دوشنبه 11 فروردين 1399

دیدن موز در خواب، نشانه دوستی با فردی است که ظاهرا دوستی با او شیرین است ولی چندان در خور دوستی نیست. اگر خواب ببینید موز می خورید، شغلی پر دردسر را متحمل شده اید. اگر در خواب موزهایی ببینید که رو به فساد هستند، دلالت بر آن دارد که به دردسر خواهید افتاد.

تعبیر خواب مورچه

تعبیر خواب مورچه

دوشنبه 11 فروردين 1399

روی هم رفته دیدن مورچه ها در خواب نشانه زیان و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت است البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

تعبیر خواب موج (امواج)

تعبیر خواب موج (امواج)

دوشنبه 11 فروردين 1399

دیدن موج دریا، علامت آن است که در راه کسب دانش و علم قدم هایی بلند خواهید برداشت. دیدن امواج گل آلود در خواب، نشانه انجام اشتباهی بزرگ در زندگی آینده تان است.

تعبیر خواب موتور

تعبیر خواب موتور

دوشنبه 11 فروردين 1399

دیدن موتور هر وسیله ای در خواب، نشانه حمایت دوستانتان از شما در مقابل مشکلات است. دیدن موتور از کار افتاده در خواب، نشانه این است که یکی از حامیانتان را از دست می دهید.

تعبیر خواب مواد مخدر

تعبیر خواب مواد مخدر

دوشنبه 11 فروردين 1399

این خواب احتمالاً نشانه‌ی خواسته‌ای برای فرار از وجود یکنواخت و کسل‌کننده است. اگر در خواب‌ مشغول‌ استعمال‌ مواد مخدر باشید، یعنی‌، احساسات‌ عدم‌ امنیت‌، پشیمانی‌،افسوس‌ و ندامت‌ بر وجودتان‌ مستولی‌ شده‌اند. یعنی‌، نگرانید که‌ دیگران‌ هویت‌ واقعی‌ شما را شناسایی‌کنند.

تعبیر خواب منی

تعبیر خواب منی

دوشنبه 11 فروردين 1399

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب منی، مال و اموال بادوام و باثبات می‌باشد. اگر در خواب ببینی از «آلت مردانه» تو منی بیرون آمده است، تعبیرش این است که مال و اموال غریبه‌ای به دست تو خواهد افتاد، در جائی دیگر نیز می‌گوید: تعبیرش این است که به اندازۀ آن مال و اموال به دست می‌آوری.