فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف ن

تعبیر خواب نیکی کردن

تعبیر خواب نیکی کردن

سه شنبه 12 فروردين 1399

محمد ابن سیرین می گوید: نیکی کردن در خواب، دلیل بزرگواری است در دنیا و رستگاری از عذاب آخرت.

تعبیر خواب نیشکر

تعبیر خواب نیشکر

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی خواب ببیند نیشکر می فروخت یا به کسی داد، دلیل که از گفتگو خلاص شود.

تعبیر خواب نیش زدن

تعبیر خواب نیش زدن

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر خواب ببینید که از حشره ای نیش خوردید از طرف دوستانتان به شما خیانت خواهد شد. اگر خواب ببینید حشره ای شما را می گزد، به شر و یا ناراحتی دچار خواهید شد.

تعبیر خواب نیزه

تعبیر خواب نیزه

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید که نیزه دارد و آن را به طرف کسی پرتاب کرد، در بیداری به او ناسزا خواهد گفت و فحاشی خواهد کرد. اگر دید که آن شخص از نیزه پرتاب شده زخمی شد، از کارش زیان خواهد دید و اگر دید که با نیزه کسی را زد ولی خونی جاری نشد، ما بین آنها آشتی بر قرار می شود.

تعبیر خواب نی

تعبیر خواب نی

سه شنبه 12 فروردين 1399

داشتن مقدار زیادی نی در خواب، نشانه این است که برای دارنده آن سود و منفعت زیادی خواهد رسید. نی زدن در خواب، دلیل مصیبت است و شنیدن آن غم است. اگر کسی ببیند که نای می زد دلیل که به اندوهی گرفتار شود.

تعبیر خواب نهنگ

تعبیر خواب نهنگ

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر خواب ببینیم که نهنگی در دریا در حال بالا و پایین رفتن است و از لوله تنفسی او آب فواره می زند، تعبیر آن مرد سارق و نیرنگ باز و دزدی است که از آزار دیگران به شوق می آید. اگر کسی خود را در کشتی و در دریا دید که نهنگی کشتی او و همراهانش را غرق کرد، پایان عمرش نزدیک است. اگر ببیند نهنگ او را آسیب رساند، دلیل که از دشمن مضرت ببیند.

تعبیر خواب نهر

تعبیر خواب نهر

سه شنبه 12 فروردين 1399

دیدن نهر در خواب، نشانه تجارت و سفرهای کوتاه است. نهر خشکیده، علامت نومیدی است.

تعبیر خواب نویسندگی

تعبیر خواب نویسندگی

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی در خواب نویسندگی می کرد، سود می یابد و اگر کتاب شعر و قصه می نوشت، به امور دنیوی تمایل دارد. اگر کتابهای مذهبی می نوشت، به امور اخروی می پردازد و اگر دید که برای مردم دعا نویسی می کند، زیان خواهد دید.

تعبیر خواب نوزاد

تعبیر خواب نوزاد

سه شنبه 12 فروردين 1399

دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب، نشانه به وجود آمدن شادیهای زیاد و خوشبختی است. نوزاد دختر دیدن در خواب، رسیدن ثروت و نوزاد پسر دیدن، گشایش کارهای زندگی است. اگر ببینید نوزادی مشغول شنا کردن است، از گرفتاری و سختی نجات پیدا می کنید.

تعبیر خواب نوحه خوانی

تعبیر خواب نوحه خوانی

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی خواب ببیند در جایی نوحه خوانی می کنند، حاکم آن سرزمین می میرد و اگر خود بیننده خواب در نوحه خوانی فریاد می کرد، به زیان مبتلا می شود.

تعبیر خواب نمک

تعبیر خواب نمک

سه شنبه 12 فروردين 1399

داشتن نمک در خواب، به دست آوردن مال نقد است. نمک ریز داشتن، کسب علم است. نمکسو کردن گوشت نیز دلیل بر کسب روزی حلال است.

تعبیر خواب نمد

تعبیر خواب نمد

سه شنبه 12 فروردين 1399

تعبیر نمد در خواب، مال حلال است. اگر ببینید لباسی از نمد دارید با شخصی ثروتمند ازدواج می کنید و اگر کفشی از نمد داشته باشید، به سفری می روید که سود زیادی از این سفر عایدتان می گردد. اگر ببینید فرشی از نمد دارید، به قناعت و شرافت زندگی خواهید کرد و نزد مردم احترام زیاد خواهید یافت.

تعبیر خواب نمایش

تعبیر خواب نمایش

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی خوا ب ببیند که نمایش می کند یا تمایل به آن دارد، دروغگوست و یا تمایل به دروغ و مکر در وی زیاد است.

تعبیر خواب نماز

تعبیر خواب نماز

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی در خواب ببیند که به جهتی غیر از قبله نماز می خواند، در امر دین دارای ایمانی ضعیف است و اگر نمی دانست باید به کدام طرف نماز بخواند، و قبله کدام سوی است، در کار دین حیران و سرگردان است.

تعبیر خواب نگین

تعبیر خواب نگین

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی دید که در انگشتر خود نگین زیبایی دارد، زنی زیبا اختیار می کند. اگر در نگین خود از اسماء امامان حک کرده بود، مرد پارسایی است و اگر زنی انگشتری زیبای نگین داری داشت و مجرد بود، با مرد ثروتمندی ازدواج می کند. اگر زنی در بیداری نگین انگشترش مشکی نباشد و خواب ببیند که نگین مشکی بر روی انگشترش قرار گرفته، نشانه جدایی و اختلاف با همسر است.

تعبیر خواب نقره

تعبیر خواب نقره

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی در حال استخراج نقره از معدن بود، سود فراوانی به او می رسد و اگر مقداری نقره در خانه داشت، مالی بدست می آورد که برای او ماندنی است. کسی که در خواب ببیند نقره دارد، به دنیا بیشتر از آخرت دلبستگی دارد. اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید ازدواج می کنید. اگر ازدواج کرده باشید و نقره در خواب ببینید دارای فرزند دختر می شوید.

تعبیر خواب نقاشی کردن

تعبیر خواب نقاشی کردن

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید که صورت حیوانی را که حرام گوشت است نقاشی می کند، آدمی است که به خدا و پیامبرانش قسم دروغ می بندد. اگر کسی خانه اش را در خواب رنگ می کرد، به دنیا و زرق و برق آن دلبستگی دارد.

تعبیر خواب نفس

تعبیر خواب نفس

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر در خواب به شخصی که نفسی خوش بو داشت نزدیک شدید، رفتار شما مورد ستایش دیگران قرار خواهد گرفت ولی اگر نفس بد بویی را در خواب احساس کردید، گمراهی یا ناراحتی پیش خواهد آمد. اگر ببینید که نفس کسی بند آمد، آن شخص در انجام کاری که فکر می کردید در آن موفق می شود، شکست خواهد خورد.

تعبیر خواب نفرین کردن

تعبیر خواب نفرین کردن

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید که ظالمی را نفرین کرد، خود نیز در ظلم او مشارکت دارد و باید توبه کند.

تعبیر خواب نفت

تعبیر خواب نفت

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی در خواب آلوده به نفت بود، با زنی فاسد همبستر می شود و اگر ظرف پر از نفت در دست داشت، نسبت به زندگی، توجه زیادی می کند.