فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف و

تعبیر خواب ویران شدن

تعبیر خواب ویران شدن

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی خواب ببیند که خانه اش ویران شده و او از دیدن ویرانی اندوهناک است، یکی از افراد خانه بیمار می شود یا از دنیا می رود. اگر دید خانه همسایه ویران شده، یا نزدیک محل زندگی او ویرانی وجود دارد، حادثه طبیعی مانند زلزله خواهد آمد و اگر دید که ویرانی را آباد می کرد، کارهایش در زندگی رو به راه خواهد شد.

تعبیر خواب وکیل

تعبیر خواب وکیل

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید که وکالت کسی را بر عهده گرفته، در امانتداری مورد احترام مردم است. اگر وکیل و کارگزار و قاضی است، عادل است و خوشبخت خواهد شد و اگر در وکالت جانب انصاف را رعایت نکرد، تعبیرش بر عکس است.

تعبیر خواب وضو

تعبیر خواب وضو

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی خواب دید که با آب زلال و پاکیزه ای وضو می گرفت، به آرزوهایش می رسد و اگر در غیر این صورت و با آب کثیف وضو می گرفت، تعبیرش بر عکس است.

تعبیر خواب وصیت

تعبیر خواب وصیت

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر خواب ببینید هنگام مرگ شما فرا رسیده است و وصیت خود را می نویسید، در امور تجاری معاملاتی مهم انجام خواهید داد.

تعبیر خواب وسیع شدن

تعبیر خواب وسیع شدن

سه شنبه 12 فروردين 1399

دیدن وسیع شدن مکان در خواب، اگر محل سکونت باشد، در آن خانه خیر و برکت وارد خواهد شد و اگر در ارتباط با محل کار کسی باشد، رونق کسب و کار است. برعکس آن هم معنایش بر عکس است.

تعبیر خواب وسمه

تعبیر خواب وسمه

سه شنبه 12 فروردين 1399

وسمه: نوعی گیاه که برای رنگ کردن ابرو به رنگ سیاه استفاده می شود.

تعبیر خواب وزن کردن

تعبیر خواب وزن کردن

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید که ترازویی دارد و کاسیی می کند و به عدالت جنس وزن می کند، در امر دین و دنیا امانت دار است. اما اگر کم فروشی می کند، زیان خواهد دید. اگر شاهین ترازویش شکست، باید از حرام خواری توبه کند.

تعبیر خواب ورم (نفخ)

تعبیر خواب ورم (نفخ)

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی ببیند که بدنش در بعضی نقاط ورم کرده، به همان اندازه به وی خیر و نعمت می رسد. اگر چرکین هم باشد، خیر و برکت بیشتری به او می رسد.

تعبیر خواب ورزش کردن

تعبیر خواب ورزش کردن

سه شنبه 12 فروردين 1399

تعبیر خواب ورزش ، تلاش و کوشش برای رقابت است. تعبیر خواب ورزش کردن و لذت بردن از آن ، خوش شانسی است. تعبیر خواب ورزش خسته کننده، نیاز به استراحت داشتن است.

تعبیر خواب وحوش

تعبیر خواب وحوش

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی وحوش صید کرد یا کسی از وحوش چیزی به او داد، دلیل منفعت است و دیدن گوشت و پوست ایشان به خواب، همین تعبیر را دارد. اگر ببیند که همه وحوش مطیع او شدند، دلیل که گروهی مطیع او شوند.

تعبیر خواب واعظ

تعبیر خواب واعظ

سه شنبه 12 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید برای مردم موعظه می کرد، از بیماری و رنج خلاص می شود. اگر به کسی نصیحت می کرد، امور دین و دنیایش اصلاح می شود.